Privacyverklaring Marjolein Coacht

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij jouw persoonsgegevens. De privacy van persoonsgegevens vinden wij heel belangrijk. Daarom doen wij er alles aan om de persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt vertrouwelijk te behandelen en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Om je te informeren hoe wij met jouw gegevens omgaan, hebben wij deze privacyverklaring opgesteld die geldig is als je onze website bezoekt en gebruik maakt van onze diensten en producten.

 

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door:

Marjolein Coacht

Marjolein de Boer-Reinders

Jule Stynestraat 4

3543 DR Utrecht

06-23001940

[email protected]

 

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien je gebruik wilt maken van onze diensten verstrek jij ons jouw persoonsgegevens, zodat wij onze diensten kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het coachtraject. Om het contact en de voortgang van jouw coachtraject zo doelmatig mogelijk te maken en te volgen leggen wij de volgende gegevens vast in jouw dossier:

·       NAW gegevens

·       Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer

·       Geboortedatum en -plaats

·       Geslacht

·       Werkervaring

·       Gezondheidsgegevens zoals jij deze aanlevert

·       Religie

·       Gezinssamenstelling

·       Nadere achtergrondinformatie t.b.v. het coachtraject, zoals jij deze aanlevert

·       Competenties en interessegebieden 

·       Doel coachtraject

·       Voortgang coachtraject in de vorm van gespreksverslagen

·       Inhoud van communicatie

·       Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door gegevens die je            via mijn website achterlaat, in correspondentie en telefonisch

·       IP adres

Ook wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een gratis kennismakingsgesprek, een contactformulier hebt ingevuld, een aanvraag hebt verricht van een van onze diensten, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die jij zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn: E-mailadres, voor- en achternaam, straat en huisnummer, postcode en woonplaats, land, telefoonnummer, opmerkingen en in voorkomende gevallen: bedrijfsnaam.

 

De gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden:

·       Het onderhouden van contact;

·       Het bieden van een persoonlijk coachtraject;

·       Een goede en efficiënte dienstverlening;

·       Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;

·       Verbetering van de dienstverlening;

·       Verzenden van de nieuwsbrief;

·       Collegiaal overleg/intervisie (anoniem);

·       Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de                            verbetering van de dienstverlening;

·       Facturering;

·       Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;

·       Marketing;

·       Nakoming van wettelijke verplichtingen;

·       Het voeren van geschillen;

·       Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en informatie;

·       Aanvraag Erkenningen en kwaliteitskeurmerken (anoniem).

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Marjolein Coacht neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Marjolein Coacht) tussen zit.

 

Waarop is de verwerking gebaseerd?

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou met betrekking tot het coachtraject. Ook kunnen jouw persoonsgegevens gebruikt verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht. Wanneer je een coachtraject bij ons volgt, geef je ons nadrukkelijk toestemming om jouw persoonsgegevens, waaronder de gezondheidsgegevens die jij vrijelijk met ons deelt, te verwerken. Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

De verbetering van onze diensten;

De bescherming van onze financiële belangen;

Beveiliging en het beheer van onze systemen.


Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals onze IT-leveranciers, boekhouder of andere derden die worden ingeschakeld bij het coachtraject en de bedrijfsvoering van Marjolein Coacht. Deze derden zullen jouw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Jouw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. Jouw gegevens worden niet aan anderen verstrekt voor commerciële doeleinden of goede doelen. Marjolein Coacht verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Marjolein Coacht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Hoe lang wij jouw gegevens bewaren

Jouw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Na afloop van een coachtraject zullen de gegevens nog 5 jaar bewaard blijven zodat een eventuele follow-up van jouw traject efficiënt kan plaats vinden. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk binnen 4 weken verwijderd worden.

 

Hoe worden jouw gegevens beveiligd

Marjolein Coacht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]. In het geval van een datalek zijn wij verplicht melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens en wordt je daarover ingelicht.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

We maken alleen gebruik van technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Wij gebruiken Google Analytics om de statistiekgegevens weer te geven rondom bezoekersgedrag met als doelstelling om onze (online) diensten te verbeteren. Wij zien dan hoe vaak en wanneer de website wordt bezocht, welke pagina's het meest bekeken worden etc. maar niet door wie. 
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en jouw gebruikersgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor meer toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Links naar andere websites

Onze internetpagina’s bevatten op bepaalde plekken links naar andere websites. Marjolein Coacht is niet verantwoordelijk voor het privacy- en cookiebeleid dat geldt voor de websites van derden.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Marjolein Coacht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door je genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Wijzigingen privacyverklaring

Marjolein Coacht behoudt zich het recht om dit privacy beleid te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Marjolein Coacht of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 juli 2020.